Versiunea: 4 iulie 2007

Condiţii comerciale generale ale companiei Hansgrohe SE

Domeniul de aplicare

 1. Prezentele condiţii comerciale generale (CCG) ale companiei Hansgrohe SE (Hansgrohe) sunt valabile – cu excepţia cazurilor în care nu este altfel prevăzut – pentru toate contractele de vânzare-cumpărare şi contractele de livrări de bunuri precum şi pentru alte comenzi (comandă) între Hansgrohe şi clienţi care nu sunt consideraţi consumatori (cumpărător) potrivit art. 13 din Codul Civil German. Condiţiile comerciale generale diferite ale cumpărătorului nu sunt recunoscute, chiar dacă nu intră în mod explicit în contradicţie cu prezentele condiţii.
 2. CCG se aplică în aceeaşi măsură relaţiilor comerciale viitoare cu acelaşi cumpărător, chiar şi în situaţia în care nu au fost convenite din nou în mod expres. În măsura în care nu s-a convenit altfel, se aplică CCG valabile la momentul comenzii date de cumpărător sau, în orice caz, în versiunea comunicată acestuia ultima dată, în formă scrisă.

Încheierea contractelor

 1. Ofertele Hansgrohe nu au caracter obligatoriu atât timp cât nu sunt prezentate în mod expres, în cuprinsul lor, ca având un astfel de caracter. Comanda din partea cumpărătorului este considerată o ofertă contractuală, cu caracter obligatoriu, care în lipsa unor prevederi contrare, rămâne valabilă cel puţin 8 zile. Contractul este încheiat doar atunci când compania Hansgrohe acceptă în scris (inclusiv sub formă de text) comanda cumpărătorului .
 2. Ca regulă generală, compania Hansgrohe îşi asumă o garanţie doar în raport cu consumatorul final , în conformitate cu o declaraţie de garanţie distinctă şi denumită ca atare.
 3. Documentele puse la dispoziţie de compania Hansgrohe în vederea încheierii contractului, cum ar fi reprezentările grafice şi schiţele, dar şi informaţiile şi specificaţiile tehnice furnizate de Hansgrohe, prevalează. Modificările cu caracter tehnic, constructiv sau alte modificări aduse comandării sau comenzii ferme sunt permise doar atunci când şi în măsura în care sunt rezonabile pentru cumpărător.
 4. Convenţiile individuale , inclusiv clauzele comerciale, prevalează asupra CCG. Pentru conţinutul unor astfel de convenţii, are caracter decisiv un contract scris sau o confirmare scrisă din partea companiei Hansgrohe.

Furnitura şi locul de livrare, transportul şi transferul riscurilor

 1. În principiu, livrarea se realizează „franco fabrică” sau dintr-un alt loc de expediere al companiei Hansgrohe, cunoscut cumpărătorului, care este şi locul de executare a livrării sau al unei eventuale prestaţii suplimentare. Riscul se transferă cumpărătorului cel mai târziu odată cu expedierea mărfii. În cazul în care expedierea este întârziată din cauza comportamentului cumpărătorului sau a unor circumstanţe pentru care compania Hansgrohe nu este responsabilă, riscul este transferat cumpărătorului odată cu notificarea pregătirii pentru expediere.
 2. Dacă nu se convine altfel, cumpărătorul trebuie să încheie pe seama şi pe cheltuiala proprie un contract de asigurare de transport în baza unei poliţe obişnuite de asigurare de transport, care să acopere riscul transportului mărfii cuprinse în comanda fermă, de la locul de expediere la locul convenit. Costurile de transport sunt suportate de cumpărător, în conformitate cu punctul V.5.
 3. Dacă se convine asupra clauzelor comerciale, în cazul în care există dubii, se aplică varianta în vigoare a Incoterms.
 4. Înainte de expirarea termenului de livrare, compania Hansgrohe este îndreptăţită să efectueze livrări parţiale în cantităţi rezonabile şi să elibereze facturi aferente acestora.
 5. Dacă întârzierea expedierii sau a livrării produselor care trebuie livrate are loc la cererea cumpărătorului sau ca urmare a unor împrejurări care îşi au sursa în aria de risc şi responsabilitate a cumpărătorului, acesta trebuie sa achite către compania Hansgrohe costurile ocazionate de depozitare precum şi costurile pentru dobânda aferentă capitalului investit în produsele care trebuie livrate. Pretenţiile se ridică, în cazul depozitării de către compania Hansgrohe, la cel puţin 0,5 % din suma înscrisă pe factura care urmează să fie plătită, pentru fiecare lună de aşteptare, începând de la o lună după notificarea referitoare la faptul că marfa este gata pentru a fi expediată. Rămâne posibilă dovedirea faptului că paguba nu s-a produs deloc sau că aceasta este considerabil mai mică. Cu toate acestea, compania Hansgrohe este îndreptăţită ca, după stabilirea şi expirarea fără rezultat a unui termen rezonabil, să dispună în alt mod de produsele ce fac obiectul livrării şi să i le livreze cumpărătorului într-un alt termen, prelungit în mod rezonabil, sau să se retragă din contract.
 6. Produsele livrate de compania Hansgrohe către cumpărător corespund legilor şi condiţiilor din ţara de livrare specificată de cumpărător. În cazul în care cumpărătorul intenţionează ca după recepţie să exporte produsele în ţări terţe şi nu menţioneză acest lucru la plasarea comenzii, el trebuie să se asigure personal că produsele corespund legilor şi condiţiilor respectivei ţări. În acest caz, cumpărătorul preia răspunderea care rezultă din eventuala neconformitate cu prevederile referitoare la produs.

Termenul de livrare şi disfuncţionalităţi operaţionale

 1. Termenele de livrare încep cel mai devreme după primirea tuturor documentelor necesare pentru stabilirea conţinutului comenzii, în măsura în care cumpărătorul trebuie să pună la dispoziţie documentele conform acordului şi eventual după primirea plăţii. Un termen de livrare este respectat dacă trimiterea se face în interiorul termenului de expediere, resp. dacă a fost anunţată disponibilitatea pentru expediere.
 2. În situaţia intervenirii unor circumstanţe care nu pot fi atribuite companiei Hansgrohe sau furnizorilor săi şi care au o influenţă semnificativă asupra livrării mărfii (de exemplu, conflictele de muncă, cazuri de forţă majoră şi alte disfuncţionalităţi operaţionale care nu intră în sfera de răspundere a companiei Hansgrohe), termenele de livrare se prelungesc cu durata disfuncţionalităţii operaţionale. Compania Hansgrohe este obligată să informeze cumpărătorul care este durata preconizată a disfuncţionalităţii operaţionale şi să indice un nou termen. Dacă marfa nu poate fi livrată nici în interiorul noului termen, ambele părţi sunt îndreptăţite să renunţe în totalitate sau parţial la contract; orice contraprestaţie a cumpărătorului deja achitată urmând a fi restituită imediat. Dreptul de a primi compensaţii în locul prestaţiilor conform punctului X precum şi drepturile legale ale companiei Hansgrohe, în special atunci când este exclusă obligaţia prestării (de exemplu, pe motiv de imposibilitate), rămân neafectate.
 3. Condiţiile de bază privind întârzierea livrării se stabilesc conform reglementărilor legale, fără a aduce atingere prezentelor prevederi. În orice caz, în acest sens, este necesară o notificare în scris a cumpărătorului.

Preţuri şi costuri suplimentare

 1. Livrările se fac la preţurile valabile la momentul încheierii contractului, conform confirmării comenzii de către compania Hansgrohe. Toate preţurile sunt valabile „franco fabrica”/ de la locul de expediere. Atât timp cât nu este indicat altfel, se consideră că toate preţurile sunt exprimate în euro şi că alte costuri suplimentare (pentru cele pentru instalare şi pentru instructaj) precum şi taxa pe valoare adăugată stabilită prin lege şi celelalte impozite legale (taxe vamale, comisioane) sunt în cuantumul aplicabil pentru fiecare caz în parte.
 2. Compania Hansgrohe îşi rezervă dreptul de a mări în mod rezonabil preţurile stabilite în mod ferm pentru o perioadă mai mare de 4 luni, dacă după încheierea contractului au intervenit creşteri ale costurilor, în special ca urmare a acordurilor salariale, a costurilor de achiziţie practicate pe piaţă sau a creşterii preţurilor materialelor. Acestea vor fi dovedite clientului, la cerere.
 3. La o valoare a comenzii de sub 50 de euro, compania Hansgrohe va percepe un adaos de cantitate minimă, în cuantum de 10 euro. La cantităţile achiziţionate care sunt mai mici decât o unitate de ambalare se adaugă un adaos de 10% din valoarea netă a mărfii.
 4. În cazul în care livrarea se face către terţi, se adaugă un adaos de 10% din valoarea netă a mărfii.
 5. La comenzile cu o valoare netă a mărfii de peste 750 de euro, expedierea se va face gratuit, în timp ce la comenzile cu o valoare netă a mărfii de sub 750 de euro, costul transportului va fi trecut în factură. Costurile de livrare expresă şi taxele poştale se plătesc întotdeauna de către client.

Plăţile şi întârzierile

 1. Plăţile vor fi efectuate către compania Hansgrohe fără nicio deducere, aşa cum sunt prezentate în factură, imediat după primirea facturii şi livrarea mărfii. În orice caz, compania Hansgrohe este îndreptăţită ca doar la efectuarea plăţii în avans să efectueze livrarea corespunzătoare în întregime sau parţial. O rezervă în acest sens poate fi declarată cel mai târziu la confirmarea comenzii. Hansgrohe îşi rezervă în mod expres dreptul de a accepta cecuri. Cecurile sunt acceptate doar cu titlu de plată şi se consideră achitate abia după încasarea plăţii. Toate plăţile se efectuează fără a fi taxate. În cazul cecurilor, chiar şi fără o înţelegere expresă, cumpărătorul trebuie să suporte discountul, comisioanele de încasare precum şi alte comisioane bancare. Plăţile vor acoperi mai întâi cheltuielile, apoi dobânzile, după care vor urma debitele principalele mai vechi.
 2. În caz de întârziere, se vor calcula dobânzi de întârziere într-un cuantum legal anual de cel puţin 9 %; rămâne însă posibilă dovedirea unui prejudiciu mai mic până la valoarea ratei dobânzii legale.
 3. Cumpărătorului îi revin drepturile de compensare şi retenţie raportat la pretenţiile companiei Hansgrohe doar dacă propriile sale pretenţii sunt nedisputate sau stabilite potrivit legislaţiei. Acest lucru nu este valabil în situaţia în care pretenţiile pe care le formulează cumpărătorul afectează în mod direct obligaţia principală a companiei Hansgrohe izvorâtă din acelaşi contract.
 4. Cedarea drepturilor se poate realiza doar cu acordul companiei Hansgrohe.
 5. Dacă după încheierea contractului sau după livrarea mărfii devine evident faptul că cumpărătorul nu este sau nu mai este solvabil, de exemplu, pentru că împotriva lui au fost iniţiate măsuri de executare silită, facturile scadente nu au fost achitate deşi a fost notificat în acest sens sau a intervenit o altă deteriorare a situaţiei sale financiare, compania Hansgrohe poate pretinde achitarea imediată a creanţelor nescadente şi a creanţelor pentru plata cărora a fost emis un cec. În aceste situaţii, compania Hansgrohe poate pretinde pentru marfa care nu a fost încă livrată, plata în avans, garanţii sau achitarea cu numerar. Dacă cumpărătorul nu îndeplineşte aceste cerinţe într-un termen rezonabil stabilit pentru el, compania Hansgrohe este îndreptăţită să se retragă din contract. Drepturile legale ale companiei Hansgrohe (în special cele întemeiate pe art. 321 din Codul Civil german) rămân neafectate.

Rezerva dreptului de proprietate

 1. CompaniaHansgrohe îşi rezervă dreptul de proprietate asupra mărfii până la stingerea tuturor creanţelor sale izvorâte din raportul comercial cu cumpărătorul, până la data finalizării contractului, inclusiv toate creanţele izvorâte până la acel moment din comenzi conexe, comenzi suplimentare sau comenzi pentru piese de schimb. Dacă valoarea tuturor garanţiilor ce revin companiei Hansgrohe depăşeşte cu 10% valoarea tuturor drepturilor garantate, compania Hansgrohe poate renunţa, la cererea cumpărătorului, la o parte corespunzătoare din garanţiile sale.
 2. În cazul în care cumpărătorul acţionează contrar contractului, în special în ceea ce priveşte întârzierea plăţilor, compania Hansgrohe este îndreptăţită să-şi retragă marfa asupra căreia şi-a rezervat dreptul de proprietate. Recuperarea sau indisponibilizarea mărfii asupra căreia a fost rezervat dreptul de proprietate nu presupune retragerea companiei Hansgrohe din contract decât în situaţia în care compania Hansgrohe confirmă în mod expres în scris acest lucru. Compania Hansgrohe este autorizată să valorifice bunurile, din sumele obţinute prin valorificarea bunurilor fiind imputate debitele cumpărătorului, după scăderea cheltuielilor aferente valorificării. Cumpărătorul este obligat să păstreze cu grijă marfa asupra căreia a fost rezervat dreptul de proprietate şi să o depoziteze separat de alte mărfuri. De asemenea, el este obligat să o asigure pe propria cheltuială şi la valoarea actuală împotriva daunelor provocate de incendii, apă, fenomene meteo, efracţii şi furt. În situaţii cu daune, drepturile ce decurg din asigurarea mărfii sunt transferate către compania Hansgrohe. În măsura în care sunt necesare lucrările de întreţinere şi de inspecţie, cumpărătorul trebuie să le realizeze în timp util şi pe cheltuiala sa.
 3. Cumpărătorul nu are permisiunea nici de a amaneta marfa asupra căreia a fost rezervat dreptul de proprietate şi nici de a garanta cu ea. În caz de confiscări sau de alte intervenţii ale terţilor, cumpărătorul trebuie să înştiinţeze imediat compania Hansgrohe şi să pună la dispoziţia acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesare pentru protejarea drepturilor companiei Hansgrohe. Executorii sau terţii trebuie să fie informaţi cu privire la dreptul de proprietate al companiei Hansgrohe. În condiţiile în care un terţ nu este în măsură să despăgubească compania Hansgrohe pentru cheltuielile judiciare şi extrajudiciare aferente unei contestaţii la executare formulate în calitate de terţ, cumpărătorului îi revine răspunderea pentru pierderea provocată companiei Hansgrohe, sub rezerva invocării şi a altor pretenţii privind deteriorarea, modificarea sau distrugerea bunurilor în sine.
 4. Cumpărătorul poate vinde mai departe sau poate prelucra marfa asupra căreia a fost rezervat dreptul de proprietate, în cursul activităţii sale comerciale obişnuite, atât timp cât compania Hansgrohe nu invocă împotriva cumpărătorului niciun drept rezultând din rezerva dreptului de proprietate. Cumpărătorul cedează companiei Hansgrohe încă de pe acum toate creanţele având valoarea specificată în factura cuprinzând suma finală înclusiv TVA, pe care le dobândeşte din revânzare împotriva clienţilor lui sau a terţilor, şi indiferent dacă bunurile au fost revândute după prelucrare sau nu. Compania Hansgrohe este de acord cu cesiunea. În cazul unei relaţii de cont curent între cumpărător şi clientul său, creanţele cesionate în avans de cumpărător către compania Hansgrohe se referă şi la soldurile acceptate precum şi la soldurile existente la acel moment „în cauză” în situaţia în care clientul se află în insolvenţă. Cumpărătorul poate încasa creanţele chiar şi după cesionare. Acest lucru nu afectează dreptul companiei Hansgrohe de a încasa ea însăşi creanţa. Compania Hansgrohe nu va încasa ea însăşi creanţa atât timp cât Ccumpărătorul îşi îndeplineşte obligaţiile de plată din veniturile încasate, nu are plăţi restante şi nu este formulată o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă.
 5. Cumpărătorul se obligă ca, la cerere, să pună la dispoziţie companiei Hansgrohe o listă exactă a creanţelor care i se cuvin, cu numele şi adresele clienţilor, valoarea fiecărei creanţe, date privind facturile ş.a.m.d., să comunice Hansgrohe toate informaţiile necesare invocării creanţelor cesionate, să permită verificarea acestor informaţii şi să dezvăluie cesiunea clienţilor.
 6. Cumpărătorul îşi declară deja de acum acordul ca persoana împuternicită de compania Hansgrohe cu ridicarea mărfii asupra căreia a fost rezervat dreptul de proprietate să aibă acces în acest scop, pe jos sau cu maşina, în clădirea sau pe proprietatea unde se află marfa respectivă, în vederea preluării mărfii asupra căreia a fost rezervat dreptul de proprietate.
 7. Prelucrarea sau modificarea de către cumpărător a bunurilor livrate sunt efectuate întotdeauna pentru compania Hansgrohe. Dacă bunul este prelucrat cu un alt obiect, ce nu aparţine companiei Hansgrohe, aceasta va dobândi un drept de coproprietate asupra noului bun proporţional cu valoarea de la data prelucrării a bunului livrat raportată la cea a altor obiecte prelucrate . De asemenea, pentru bunurile rezultate din prelucrare sunt valabile aceleaşi lucruri ca pentru bunurile asupra cărora a fost rezervat dreptul de proprietate. Dacă prelucrarea, amestecarea sau îmbinarea au loc în aşa fel încât obiectul cumpărătorului este perceput ca obiect principal , se consideră stabilit ca cumpărătorul să transfere companiei Hansgrohe un drept de coproprietate proporţional. Cumpărătorul păstrează pentru compania Hansgrohe proprietăţile sau coproprietăţile astfel rezultate.

Drepturi referitoare la defecte - Termenul de prescripţie

 1. Pentru drepturile cumpărătorului cu privire la defectele materiale sau imateriale sunt valabile prevederile legale, în măsura în care nu este specificat altfel în cele ce urmează. Prevederile legale speciale referitoare la livrarea finală a mărfii către un consumator (acţiunea în regres împotriva furnizorului conform art. 478, 479 din Codul Civil german) rămân neafectate; însă pentru dreptul la despăgubire sunt totuşi valabile şi în cazul acţiunii în regres împotriva furnizorului, reglementările de la punctul X.
 2. Drepturile cumpărătorului referitoare la defecte presupun îndeplinirea de către acesta în mod adecvat a obligaţiilor de inspectare şi notificare a defectelor.
 3. Dacă bunul livrat este defect, cumpărătorul are următoarele drepturi:
  a. Compania Hansgrohe este obligată la o prestaţie suplimentară şi o va realiza la libera sa alegere, eliminând defectul prin reparare sau prin livrarea unui bun fără defect.
  b. Dacă nu se reuşeşte repararea, cumpărătorul este îndreptăţit să se retragă din contract sau să solicite o reducere a preţului de achiziţie. Retragerea din contract este exclusă dacă încălcarea obligaţiei de către compania Hansgrohe este doar una nesemnificativă. Drepturile cumpărătorului la despăgubire sau la acoperirea cheltuielilor inutile există şi în cazul defectelor doar în conformitate cu prevederile de la punctul X.
  c. Prestaţia suplimentară nu include îndepărtarea mărfii defecte, nici instalarea uneia noi sau reparate, cu excepţia cazului în care compania Hansgrohe avea deja de la început obligaţia instalării.
  d. Compania Hansgrohe suportă cheltuielile necesare pentru inspectare şi pentru prestaţia suplimentară, în special costurile materialelor şi ale muncii (nu: pe cele ocazionate de dezinstalare şi instalare şi nici pe cele aferente transportului mărfii la locul prestaţiei suplimentare) atunci când există într-adevăr un defect. În caz contrar, compania Hansgrohe poate pretinde cumpărătorului compensaţii pentru costurile ocazionate de cererea neîntemeiată de eliminare a defectului (în special costurile aferente inspectării şi transportului), cu excepţia cazului în care absenţa defectului nu era vizibilă pentru cumpărător.
  e. Conform înţelegerii cu compania Hansgrohe, cumpărătorul trebuie să ofere companiei Hansgrohe timpul necesar şi oportunitatea de a realiza toate reparaţiile şi livrările pentru schimb care apar ca fiind necesare companiei Hansgrohe. În caz contrar, compania Hansgrohe este absolvită de responsabilitatea consecinţelor rezultate de aici. Dacă din raţiuni operaţionale cumpărătorul solicită trimiterea de urgenţă a unui tehnician ori execuţia lucrărilor în afara timpului normal de lucru, operaţiuni care presupun costuri suplimentare pentru compania Hansgrohe, tot cumpărătorul va trebuie să suporte costurile suplimentare astfel apărute (de ex., remuneraţiile pentru ore de lucru suplimentare, rutele mai lungi).
  f. Pentru piesele de schimb şi pentru reparaţii, este asigurată garanţie în aceeaşi măsură ca şi pentru produsele care fac obiectul livrării iniţiale, dar este limitată totuşi în timp până la finalul perioadei de garanţie pentru produsul livrat iniţial.
 4. Cumpărătorul rămâne singurul responsabil pentru daunele cauzate de uzura obişnuită, folosirea necorespunzătoare sau inadecvată, montarea sau punerea în funcţiune greşite de către cumpărător sau de către un terţ, manevrarea greşită sau neglijentă, suprasolicitarea, echipamentele necorespunzătoare sau factorii chimici, electrochimici sau electrici, atâta timp cât acestea nu sunt imputabile companiei Hansgrohe.
 5. Prin derogare de la prevederile art. 438 alin. 1 pct. 3 din Codul Civil german, termenul general de prescripţie pentru drepturile referitoare la defectele materiale şi imateriale (termenul de garanţie) este de un an de la livrare. După expirarea perioadei de garanţie, sunt excluse pretenţiile privind defectele. Reglementările legale privind prescripţia (în special art. 438 alin. 1 pct. 1 şi 2, alin. 3, 444, 479 din Codul Civil german) rămân neafectate. Conform punctului X, drepturile de despăgubiri se prescriu doar conform prevederilor legale.

Returnările

 1. Marfa livrată de compania Hansgrohe nu este în principiu primită înapoi, cu excepţia cazului în care există o pretenţie pertinentă din partea cumpărătorului (de ex., ca urmare a retragerii din cauza unei prestaţii suplimentare defectuoase).
 2. Dacă în anumite situaţii excepţionale, compania Hansgrohe se declară dispusă să primească marfa înapoi, va primi pentru aceasta o depăgubire adecvată (de regulă 25% din valoarea netă a mărfii) în cadrul unui contract corespunzător. Riscurile şi costurile privind transporturile vor fi suportate de cumpărător.

Răspunderea pentru daune

 1. Compania Hansgrohe răspunde pentru daune în conformitate cu prevederile legale, în măsura în care nu se specifică altfel în cele ce urmează. În cazul încălcării obligaţiilor – indiferent de baza legală –, compania Hansgrohe trebuie să răspundă pentru acte comise cu intenţie şi din neglijenţă gravă. În cazul neglijenţei simple, compania Hansgrohe răspunde doar:
  a. pentru daune rezultate din punerea în pericol a vieţii, a integrităţii fizice sau a sănătăţii şi
  b. pentru daune rezultate din încălcarea gravă a unei importante obligaţii contractuale (obligaţie a cărei îndeplinire face posibilă în principal executarea contractului şi pe respectarea căreia partenerul contractual se bazează şi se poate baza); în acest caz, responsabilitatea este limitată totuşi la acoperirea daunelor tipice şi previzibile.
 2. Limitarea responsabilităţii menţionată mai sus se aplică şi în favoarea lucrătorilor, angajaţilor, reprezentanţilor şi personalului auxiliar al companiei Hansgrohe. Pentru pretenţii pe baza Legii germane privind răspunderea pentru produse, se aplică exclusiv reglementările legale.
 3. Excepţiile sau limitările privind responsabilitatea nu se aplică atâta vreme cât compania Hansgrohe a trecut sub tăcere în mod fraudulos un defect sau şi-a asumat o garanţie pentru starea bunului.

Anularea contractului de vânzare-cumpărare

 1. În situaţia anulării contractului (de exemplu, ca urmare a retragerii uneia dintre părţile contractante), cumpărătorul este obligat să restituie companiei Hansgrohe în avans bunul livrat, fără a aduce atingere celorlalte decontări conform paragrafelor următoare. Compania Hansgrohe este îndreptăţită să i se permită ridicarea bunului livrat din spaţiile cumpărătorului.
 2. În continuare, compania Hansgrohe poate cere cumpărătorului o compensaţie adecvată pentru deteriorarea, distrugerea sau pentru o altă imposibilitate de a restitui bunurile livrate, care s-a ivit sau se iveşte, şi care se află în aria de risc sau responsabilitate a cumpărătorului.
  Mai mult, compania Hansgrohe poate cere o compensare pentru folosirea sau exploatarea bunului livrat, dacă valoarea bunului livrat s-a diminuat de la momentul finalizării instalării sale şi până la repunerea în posesia integrală şi directă a companiei Hansgrohe. Această diminuare se va calcula ca diferenţă între valoarea totală conform comenzii şi valoarea actuală de piaţă, aşa cum va fi determinată prin procedura de vânzare sau, dacă o vânzare nu este posibilă, prin evaluarea de către un expert autorizat.

Cesiunea

Cesiunea de drepturi şi / sau transferul de obligaţii consfinţite prin contract ale cumpărătorului nu sunt acceptate fără acordul scris al companiei Hansgrohe. Art. 354a din Codul Comercial rămâne neafectat. 

Reglementări privind controlul exporturilor

 1. Produsele care fac obiectul livrării se pot supune reglementărilor referitoare la controlul exporturilor ale Republicii Germania, Uniunii Europene, SUA şi ale altor state.
 2. În cazul exportării ulterioare în străinătate a bunului care face obiectul livrării, cumpărătorul este responsabil pentru respectarea condiţiilor legale.

Instanţa competentă şi legislaţia aplicabilă

 1. Pentru prezentele CCG şi pentru relaţia contractuală dintre părţi, se aplică legislaţia Republicii Federale Germania, cu excepţia normelor unitare de drept internaţional, în special a celor de drept comercial al ONU. Alegerea legislaţiei aplicabile este valabilă inclusiv pentru obligaţiile extracontractuale aflate în strânsă legătură cu contractul. În restul aspectelor, măsura şi acoperirea legislaţiei aplicabile sunt în funcţie de prevederile legale.
 2. Pentru contractele cu cumpărători al căror sediu se află într-un stat membru al Uniunii Europene, se convine ca instanţa competentă să fie exclusiv cea din Stuttgart (Germania). Pentru contractele cu cumpărători cu sediul în afara Uniunii Europene, toate litigiile care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă se soluţionează definitiv conform regulamentului de arbitraj al Institutului German de Arbitraj e.V. (DIS), cu sediul la Bonn, cu excluderea căilor ordinare de drept. Locul judecării arbitrajului este Stuttgart, Germania. Se aplică procedura locală atâta timp cât regulamentul de arbitraj nu conţine dispoziţii contrare. Procedura de arbitraj se va realiza în limba germană. Curtea de arbitraj este în măsură să decidă şi asupra validităţii acestui acord de arbitraj.
Hansgrohe SE
Parteneri de incredere

Gaseste partenerul Hansgrohe din apropiere