Conditions of Use

Condiţii de utilizare

Condiţiile de utilizare a funcţiei de recomandare a distribuitorului

Ediţia 08 / 2010

Pentru punerea la dispoziţie a funcţionalităţii recomandării distribuitorilor de către Hansgrohe SE se aplică următoarele condiţii de utilizare.

1. Servicii

Punem la dispoziţia utilizatorilor paginii noastre web funcţia „Recomandare distribuitor”. Utilizatorul poate căuta distribuitori de specialitate prin intermediul funcţionalităţii Căutare distribuitor de specialitate şi după aceea poate să trimită adresele acestora destinatarilor selectaţi prin e-mail sau SMS. Cu această ocazie utilizatorul introduce destinatarii şi datele privind adresele acestora (adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil). Noi creăm conţinutul mesajului (datele privind adresa ditribuitorului şi indicaţii privind caseta tehnică). Utilizatorul nu poate să modifice textul din SMS sau să-l completeze, iar în cazul e-mail-urilor nu poate introduce date în linia de subiect şi în textul mesajului. Trimiterea se face necriptat şi este condiţionată de primirea unei declaraţii corespunzătoare din partea destinatarului.

2. Responsabilităţile noastre

Punerea la dispoziţie a funcţiei „Recomandare distribuitor” este un serviciu voluntar şi gratuit oferit de noi care poate fi suspendat sau limitat în orice moment. Noi nu verificăm corectitudinea adreselor destinatarilor care sunt introduse de utilizator şi nu garantăm accesul la funcţionalitate sau trimiterea reuşită, respectiv accesul la e-mail-uri sau SMS.

3. Răspunderea utilizatorului

Utilizatorul confirmă că destinatarul este de acord cu primirea unui mesaj. 

Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru toate conţinuturile, care au fost întocmite, selectate şi trimise de el, respectiv de reprezentanţii săi sau de alte persoane cu acces la aceste conţinuturi, cu excepţia adreselor distribuitorilor care sunt puse la dispoziţie de noi. În măsura în care poate completa şi întocmi conţinuturi, utilizatorul nu are dreptul să încalce normele juridice în vigoare, în special să distribuie conţinuturi contrare legii, care încalcă drepturile de autor sau conţinuturi negative, care lezează bunele moravuri. Este interzisă utilizarea funcţionalităţii „Recomandare distribuitori” pentru transmiterea de e-carduri în masă şi orice formă de mesaje de publicitate sau marketing sau scrisori în lanţ. 

4. Răspunderea utilizatorului pentru propria conduită

Utilizatorul răspunde faţă de noi în cazul încălcării obligaţiilor sale contractuale sau legale, conform prevederilor legale. 

Utilizatorul ne exonerează de eventualele pretenţii ale terţilor, care pot fi ridicate împotriva noastră din cauza încălcării drepturilor terţilor ca urmare a utilizării sale. În cazul încălcării de către utilizator a drepturilor sale, a dreptului în vigoare şi a bunelor moravuri, ne rezervăm dreptul excluderii temporare sau permanente a acestuia de la utilizare.

Indicaţii privind protecţia datelor

Dacă utilizaţi funcţia „Recomandare distribuitor”, noi vom colecta şi utiliza adresele de e-mail, numerele de telefon mobil şi numele pe care dumneavoastră le indicaţi pentru expeditor şi destinatar, precum şi eventualul mesaj, în conformitate cu prevederile legale şi ale indicaţiilor privind protecţia datelor.

Condiţii de utilizare pentru materialul video/filmat

Ediţia 11 / 2012
​​​​​​​
Hansgrohe SE (denumită în continuare „concedent“ de licenţă) este titularul drepturilor de autor, respectiv titularul unei licenţe exclusive privind drepturile de autor ale materialului video/filmat (denumite în continuare „drepturile“).

Concedentul este şi titularul drepturilor de marcă asupra produselor concedentului; într-adevăr, prezentul contract nu are ca obiect cesiunea de licenţă privind o marcă şi nicio prevedere din prezentele condiţii de utilizare nu poate fi interpretată că ar întemeia un contract privind concesionarea unei mărci.

Obiectul prezentelor condiţii de utilizare nu poate fi interpretat nici în sens mai larg pentru întemeierea unei relaţii comerciale.

Materialul video/filmat pus la dispoziţie prin intermediul acestei pagini web este oferit exclusiv în condiţiile de utilizare descrise în prezenta. Prin utilizarea/folosirea sau prin descărcarea materialului video/filmat (denumit în continuare "materialul"), receptorul (denumit în continuare "concesionarul") acceptă prezentele condiţii de utilizare.
 1. Concedentul acordă prin prezenta concesionarului un drept de utilizare revocabil oricând, netransmisibil şi neexclusiv, având unic scop emiterea unei oferte şi vânzarea produselor concedentului.
 2. Concesionarul are dreptul de a utiliza materialul aflat sub incidenţa acestor drepturi, pe care l-a obţinut în cadrul activităţii normale. Concesionarul nu poate ridica pretenţii privind primirea şi livrarea acestui material de către concedent.
 3. Concesionarul nu are dreptul de a folosi în mod abuziv acest drept de utilizare sau materialul aflat sub incidenţa acestor drepturi.
 4. Concesionarul nu are dreptul de a cesiona mai departe dreptul său.
 5. Nu îi este permis în niciun moment concesionarului să folosească drepturile în afara scopului de utilizare descris şi nu va întreprinde nimic din ceea ce ar putea să contravină conţinutului sau scopului prezentelor condiţii de utilizare. Concesionarul se abţine în continuare de la orice acţiune, care, în urma unei analize raţionale a probabilităţii, ar putea avea un efect advers asupra valorii, valabilităţii sau aplicabilităţii unui drept cesionat sau asupra raportului concedentului în legătură cu acest drept.
 6. Concesionarul va respecta în special modul şi durata de utilizare a respectivului material.
 7. Nu se solicită redevenţe.
 8. Concesionarul recunoaşte prin prezenta, că în raportul juridic dintre concesionar şi concedent, concedentul este singurul titular al drepturile, că acestea se găsesc în proprietatea exclusivă şi permanentă a concedentului şi că vor rămâne în continuare în proprietatea acestuia, şi cu excepţia prezentului drept de utilizare. Concesionarul nu a obţinut niciun fel de drepturi şi nu i se recunosc niciun fel de pretenţii asupra acestor drepturi. Concesionarul nu va ataca raportul juridic al concedentului asupra acestor drepturi.
 9. Odată cu încetarea dreptului de utilizare, prin reziliere sau prin ajungerea la termen, se sting toate drepturile acordate concesionarului asupra materialului. Similar se aplică şi după împlinirea termenului de utilizare a respectivului material. Concesionarul este obligat să înceteze de îndată să folosească drepturile, precum şi utilizarea materialului aflat sub incidenţa drepturilor.
 10. Concedentul nu garantează menţinerea drepturilor şi nu îşi asumă nicio răspundere pentru utilizarea acestor drepturi fără încălcarea drepturilor terţilor.
 11. Concesionarul se obligă să îl indemnizeze pe concedent pentru toate pretenţiile, plângerile, pierderile, daunele şi cheltuielile (inclusiv, dar nu limitat la, cheltuieli judiciare şi onorarii avocaţiale) întemeiate pe acţiunile concesionarului în legătură sau în baza utilizării.
 12. Concesionarul trebuie să îl înştiinţeze de îndată, în scris, pe concedent cu privire la orice încălcare sau contestare a drepturilor concedentului asupra materialului, despre care a luat cunoştinţă. Concedentul are dreptul exclusiv, dar nu şi obligaţia de a lua măsuri de apărare, respectiv de a iniţia proceduri împotriva celor care îi încalcă drepturile.
 13. Toate drepturile concesionarului privitoare la respectivul material sunt acordate până la data indicată. Odată cu trecerea acestei date se sting toate drepturile asupra respectivului material, fără să fie nevoie de reziliere separată.
 14. Utilizarea drepturilor nu poate fi folosită pentru a întemeia un raport de reprezentare comercială între concedent şi concesionar.
 15. Nu este permisă cedarea sau transmiterea niciunor drepturi sau obligaţii fără acordul scris al concedentului. Orice încercare de cedare sau transmitere din partea concesionarului îl îndreptăţeşte pe concedent să rezilieze de îndată dreptul de utilizare.
 16. Toate drepturile se supun sistemului de drept al Republicii Federale Germania. Concesionarul se supune - în măsura în care este permis - în mod irevocabil competenţei neexclusive a instanţelor din Offenburg. Concedentul este îndreptăţit să formuleze pretenţii împotriva concesionarului şi la o instanţă cu o altă competenţă.
 17. Aceste drepturi de utilizare înlocuiesc orice fel de înţelegeri anterioare dintre părţi, privitoare la material.
 18. Concedentul are dreptul de a modifica în orice moment, cu efect viitor, prezentele drepturi de utilizare. Modificările privitoare la drepturile existente trebuie făcute în formă scrisă.
 19. Dacă o prevedere a prezentelor drepturi de utilizare ar deveni nevalabilă sau de neexecutat, atunci părţile convin ca această prevedere să fie înlocuită de o prevedere valabilă şi care poate fi pusă în executare şi care se apropie cel mai mult de conţinutul economic al prevederii.
Parteneri de incredere

Gaseste partenerul Hansgrohe din apropiere